Podatki to zagadnienie, z którym każdy miał okazję zetknąć się na co dzień. Korzystanie z usług doradcy podatkowego staje się w dzisiejszych czasach nieodzownym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ prawo podatkowe podlega nieustannym zmianom, a to rodzi określone skutki po stronie Podatników. Często brak aktualnej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, stosowanie rozwiązań powodujących powstawanie wysokiego ryzyka podatkowego, może prowadzić do sporów z organami administracji skarbowej (KAS). Skorzystanie z naszych usług doradztwa podatkowego pozwala Klientom skupić się na prowadzeniu działalności gospodarczej ze świadomością, iż zastosowane rozwiązania są efektywne, a równocześnie oferują bezpieczeństwo podatkowe na odpowiednim poziomie.

Na czele zespołu specjalistów stoi partner zarządzający:
Marcin Janeczek – doradca podatkowy

Jest licencjonowanym doradcą podatkowym oraz posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ukończył Akademię Ekonomiczną im. K. Adamieckiego w Katowicach o specjalności Rachunkowość.

Posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego z zakresu podatków oraz rachunkowości, karierę zawodową rozpoczynał w jednej ze spółek zależnych grupy Lufthansa na stanowisku księgowym, następnie pracował na stanowiskach kierowniczych w podmiotach specjalizujących się w usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w tym na rzecz zagranicznych grup kapitałowych. Współpracuje na zasadach of counsel z renomowanymi kancelariami adwokackimi oraz radców prawnych.

Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym z zakresu podatków dochodowych oraz podatku VAT jak również optymalizacji podatkowej transakcji.

Jego doświadczenie obejmuje współpracę z firmami z tzw. „Wielkiej Czwórki” w zakresie realizacji projektów na potrzeby międzynarodowych grup kapitałowych.

Biegle włada językiem angielskim.
Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług doradztwa podatkowego:
bieżące doradztwo podatkowe
W zakres usługi wchodzą zarówno ustne jak i pisemne porady podatkowe w zagadnieniach występujących przy prowadzeniu działalności gospodarczej, dokonywaniu transakcji zbycia nieruchomości, udziałów oraz innych jednostkowych transakcjach
sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS)
Otrzymanie przez podatnika korzystnej dla niego indywidualnej interpretacji prawa podatkowego pozwala na obniżenie ryzyka podatkowego związanego z danym zagadnieniem, zwłaszcza w sprawach będących przedmiotem rozbieżnych interpretacji dokonywanych przez organy podatkowe i składy sądów administracyjnych. Już na etapie planowania podatkowego można ograniczyć wystąpienie ryzyka podatkowego w przyszłości poprzez zastosowanie tego narzędzia
analiza podatkowa projektów umów
Zawieranie przez Klientów umów cywilnoprawnych, które zostały zweryfikowanie nie tylko pod kątem prawa cywilnego, ale również prawa podatkowego pozwala na ograniczenie ryzyka kwestionowania transakcji podczas przeprowadzanej kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. Taka wszechstronna weryfikacja pozwala również zabezpieczyć interesy Klienta w przypadku zmian prawa podatkowego mającego wpływ na przeprowadzane transakcje gospodarcze
sporządzanie opinii prawnopodatkowych
Na życzenie Klienta sporządzamy opinie prawnopodatkowe, które mogą dotyczyć zarówno określenia skutków podatkowych pojedynczej transakcji, jak i być częścią kompleksowej usługi doradztwa podatkowego
planowanie podatkowe i optymalizacja podatkowa
Świadczymy pełen katalog usług z zakresu planowania i optymalizacji podatkowej, które umożliwiają wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenie obecnych i przyszłych zobowiązań podatkowych oraz pozwalają zminimalizować ryzyko niekorzystnych rozstrzygnięć na etapie kontroli podatkowych i celno-skarbowych
fuzje i przejęcia
Restrukturyzacja podmiotów gospodarczych i związane z tym planowanie podatkowe wymaga przemyślanych działań – nasze doradztwo podatkowe obejmuje cały proces od założeń do projektu restrukturyzacji, poprzez przygotowanie dokumentacji, a kończąc na rozliczeniu podatkowym transakcji
reprezentacja Klientów w postępowaniach przed organami krajowej administracji skarbowej (KAS) oraz sądami administracyjnymi I i II instancji
Zaangażowanie doradcy podatkowego, czyli profesjonalnego pełnomocnika w kontaktach z organami administracji skarbowej oraz sądami administracyjnymi zapewnia ochronę interesów Klienta i daje poczucie bezpieczeństwa. W wielu przypadkach fakt ten decyduje o zapadnięciu korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia
obsługa kontroli podatkowych, celno-skarbowych oraz czynności sprawdzających, w tym w zakresie nieujawnionych źródeł dochodu
Reprezentacja Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa podczas przeprowadzanych kontroli podatkowych, celno-skarbowych oraz czynności sprawdzających niejednokrotnie zapobiega wszczynaniu postępowań podatkowych w sprawach podatkowych, pozwalając już na etapie kontroli czy wniesienia zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu kontroli zapobiec dalszym negatywnym konsekwencjom podatkowym
sporządzanie skarg, odwołań, zażaleń
Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentacji Klienta podczas toczącego się postępowania podatkowego lub jedynie skorzystanie z porady podatkowej przy formułowaniu skarg, odwołań czy zażaleń, pozwala wyeliminować ryzyko błędów proceduralnych
sporządzanie zeznań rocznych, deklaracji i informacji podatkowych
Usługa doradztwa podatkowego w zakresie sporządzania wszelakich zeznań podatkowych zapewnia skuteczne skorzystanie z ulg przysługujących podatnikom co wpływa na wysokość ponoszonych obciążeń podatkowych
przeprowadzanie audytów podatkowych (przeglądów podatkowych), w tym na potrzeby projektów due diligence
Doradztwo podatkowe w zakresie przeprowadzenia audytu podatkowego pozwala na weryfikację poprawności prowadzonych ksiąg podatkowych i wywiązywania się z obowiązków Podatnika nałożonych na niego przez przepisy prawa podatkowego. Pozwala to zidentyfikować występowanie ryzyka podatkowego, przedstawić bardziej efektywne rozwiązania, dokonać niezbędnych korekt nie narażając się na konsekwencje wynikające z ich wykrycia na etapie kontroli podatkowej lub karno-skarbowej
ceny transferowe – dokumentacja, doradztwo, weryfikacja
Porady podatkowe w zakresie cen transferowych obejmują określenie występowania obowiązku posiadania dokumentacji podatkowej, określenie głównych obszarów ryzyka, przygotowywanie lub pomoc w przygotowaniu, bądź weryfikacja dokumentacji cen transferowych wymaganej przepisami ustaw o podatkach dochodowych
podatkowe prawo międzynarodowe
Doradzamy w zakresie przeprowadzanych transakcji międzynarodowych z uwzględnieniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Udzielamy porad podatkowych w zakresie podatku u źródła od wypłacanych dywidend oraz opłat licencyjnych, rozliczania usług wewnątrzgrupowych czy przystąpienia do struktury cash-poolingu
doradztwo w zakresie zagadnień podatkowych i ubezpieczeniowych cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
Doradzamy cudzoziemcom decydującym się na podjęcie zatrudnienia w Polsce oraz przedsiębiorcom zagranicznym występującym w roli pracodawców. Porady podatkowe obejmują pomoc we wdrożeniu kompleksowych rozwiązań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

Zapytania w zakresie usług doradztwa podatkowego należy kierować bezpośrednio do doradcy podatkowego pod numer: +48 608 393 202
lub na adres poczty elektronicznej (adres e-mail): marcin.janeczek@kancelaria-mkm.pl